FAQ

Rozwijanie pomysłów na innowacje społeczne

formularz kompletnego pomysłu na innowacje społeczne do wypełnienia on-line jest dostępny po zalogowaniu się w Państwa Panelach czyli Panelach Innowatorów – od 20 marca br. możecie już Państwo wypełniać formularz , jednakże z uwagi na umożliwienie Państwu skorzystania z oferowanych form wsparcia na etapie rozwijania pomysłów na innowacje społeczne, formularz kompletnego pomysłu na innowacje społeczne będzie można przesłać nie wcześniej niż 17 kwietnia b.r.
Zgodnie z treścią ogłoszenia II etapu naboru na formularze kompletnych pomysłów na innowacje społeczne ostateczny termin przesłania on-line wypełnionego formularza upływa 30 kwietnia b.r. Pomimo, iż formularz będzie można przesłać do godziny 24:00 (północy) namawiamy Państwa do tego aby nie czekać na przysłowiową ‘ostatnią chwilę’.
W przypadku poniesienia przez Innowatora kosztów związanych z dojazdem na osobistą konsultację z Opiekunem bądź/lub ekspertami, należy wypełnić rachunek zwrotu kosztów dojazdu stanowiący załącznik do umowy uczestnictwa w projekcie i przesłać/złożyć osobiście wypełniony rachunek wraz z załącznikami na adres Inkubatora tj. ECORYS Polska, ul. Solec 38/105, 00 – 394 Warszawa.
Koszty dojazdu na konsultacje zostaną zwrócone wszystkim reprezentantom danego Innowatora którzy te koszty z uwagi na przyjazd na konsultacje ponieśli. Co do limitu o który Pan pyta, Inkubator nie określił maksymalnej kwoty którą może ‘wykorzystać’ jeden Innowator, jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na limit kosztów związanych z dojazdami Innowatorów na konsultacje wykazane we wniosku o dofinansowanie projektu Akcja Inkubacja które nie mogą zostać zwiększone. Stąd zapis w Państwa umowie uczestnictwa w projekcie który brzmi: Inkubator zastrzega sobie niezrefundowanie poniesionych kosztów o których mowa powyżej w przypadku wyczerpania zaplanowanych na ten cel środków.( § 8 pkt. 6).

Z tego względu zachęcamy, aby Rachunek zwrotu kosztów przejazdu poniesionych przez Innowatora w związku z uczestnictwem w formach wsparcia oferowanych przez Inkubator na etapie rozwijania wstępnego pomysłu na innowacje społeczne przedkładali Państwo do rozliczenia na bieżąco.
Opiekunowie i Eksperci to różne osoby. Zadaniem Opiekunów jest wsparcie Państwa, służenie wszelką radą oraz ‘poprowadzenie’ Państwa przez cały okres rozwijania pomysłów w celu złożenia formularza kompletnego pomysłu. Eksperci natomiast służą doradztwem w określonym obszarze swojej specjalizacji: rynku pracy, edukacji, innowacji społecznych, nowoczesnych technologii. Co się tyczy drugiego Państwa pytania: w przypadku ekspertów minimalna liczba konsultacji z ekspertami wynikająca z zapisów w umowie uczestnictwa w projekcie Akcja Inkubacja wynosi 4, co do współpracy z Opiekunem, z uwagi na rolę Opiekuna podczas rozwijania pomysłów – jest to wsparcie ‘ciągłe’ – bez żadnych limitów: minimalnych bądź maksymalnych.
kompletny pomysł na innowację społeczną jest dopracowaniem wstępnego pomysłu a dopracowanie należy rozumieć jako rozwinięcie, uzupełnienie i uszczegółowienie pomysłu wstępnego.

Przy tak przyjętym schemacie (dopracowanie pomysłu) trudno odpowiedzieć na pytanie co można zmienić a czego nie rozwijając pomysł a ta trudność podyktowana jest z jednej strony tym, iż wstępne pomysły reprezentują różny poziom merytoryczny i szczegółowości, co oznacza, iż nakład pracy przy rozwijaniu też będzie różny. Kolejnym czynnikiem wpływającym na to, że nie możemy wskazać, konkretnie, co można a czego nie można zmienić podczas rozwijania pomysłu są oceny asesorów którzy wręcz wskazywali co należy zmienić a czego nie warto - jedna i druga uwaga może być cenna przy rozwijaniu pomysłu a dotyczą (uwagi) różnych aspektów pomysłu/części formularza.

To czego bezwzględnie Innowatorzy nie mogą zmienić podczas opracowywania kompletnego pomysłu to:
 • trzonu zaprezentowanego pomysłu/produktu/narzędzi/metody - czyli jeśli pomysł dotyczył przetestowania aplikacji IT, kompletny pomysł także musi dotyczyć przetestowania aplikacji jako głównego działania a nie udziału odbiorców pomysłu w stażach gdzie to staże a nie aplikacja będzie głównym działaniem;
 • celu pomysłu na innowację społeczną, przez co należy rozumieć trzon celu a nie jego dopracowanie/rozwinięcie/uszczegółowienie;
 • obszaru tematycznego pomysłu.
 • Jeśli chodzi o budżet - ten wręcz musi być opracowany na nowo gdyż wstępny pomysł zawierał tylko szacunkowe koszty, teraz należy go uszczegółowić jak to maksymalnie możliwe. Jeśli chodzi o całkowity koszt - ten też mogą Państwo zmienić, należy jednak pamiętać, iż maksymalna kwota to 80 000 00 zł.
Pierwotnie Inkubator zakładał, iż zmiany formy składania kompletnego pomysłu na innowacje społeczną względem formy prawnej Innowatora Społecznego w jakiej został złożony pomysł wstępny - punkt I.2 formularza: Forma prawna Innowatora społecznego Innowator nie może dokonać. Jednakże z uwagi na charakter projektu i to że, celem etapu rozwijania pomysłów na innowacje społeczne jest przede wszystkim udoskonalenie Państwa innowacji i zapewnienie jak najwyższej jakości wszystkich pomysłów, podjęliśmy decyzję, iż w wyjątkowych sytuacjach Innowatorzy mogą na tym etapie dokonać zmiany w tym zakresie, w szczególności jeśli zmiana przyczyni się do podniesienia jakości proponowanej innowacji, poprawi jej efektywność czy też przyczyni się do wypracowania jeszcze bardziej skutecznego rozwiązania/narzędzi/produktu. Ta zmiana może też wynikać z oceny i sugestii asesorów którzy ocenili Państwa wstępny pomysł którzy np. sugerowali dodanie partnera w sytuacji kiedy pomysł nie był złożony w partnerstwie.
Identycznego pomysłu nie mogą Państwo rozwijać z innym Inkubatorem.
Z procedur projektu Akcja Inkubacja jak i z dokumentacji Instytucji Zarządzającej nie wynika, iż nie jest to niedozwolone, z drugiej zaś strony, ten brak możliwości może być zastrzeżony w dokumentacji konkursowej przez tego drugiego Inkubatora.
Nie. Byłoby to nie w porządku z uwagi na zaangażowanie środków publicznych dzięki którym realizowane są wszystkie projekty grantowe w ramach konkursu 4.1. , stąd niemożliwe jest także rozwijanie tych samych pomysłów. Reasumując, pomysł składany u innego Inkubatora nie może być taki sam.
Nie. Do formularza kompletnego pomysłu na innowacje społeczne Innowatorzy nic nie dołączają. Jednocześnie przypominamy, iż dokumenty te będą Państwo zobowiązani do przedłożenia, w sytuacji wyboru Państwa innowacji do sfinansowania czyli przed zawarciem umowy o powierzenie grantu.
Tę decyzję pozostawiamy Innowatorom. Państwa Opiekun jednak jako mentor ma prawo a nawet obowiązek wskazać/zalecić, iż w Państwa przypadku niezbędna jest konsultacja np. z ekspertem ds. innowacji czy też nowych technologii.
Nie. Innowatorzy mają obowiązek skorzystania z min. 4 konsultacji z ekspertami, jednakże z którymi/z których obszarów uzależnione winno być od Państwa potrzeb/rekomendacji Opiekuna.
Ad 1) Obligatoryjny dla Innowatorów jest udział w panelach dyskusyjnych oraz warsztacie, który w umowie o uczestnictwo projektu wskazany jest w § 4 pkt 1. ppkt 4 d jako „inna forma wsparcia organizowanych przez Inkubator”. Zarówno w przypadku organizacji jednego jak i drugiego wydarzenia, wszelkie informacje Innowatorzy otrzymują od zespołu realizującego projekt Akcja Inkubacja. Informacje te przekazywane są na adres e-mailowy Innowatora.
Ad 2) Konsultacje z kołami naukowymi nie są obowiązkowe, informacje odnośnie tej formy wsparcia udzielane są przez zespół projektowy pod adresem e-mailowym bądź nr telefonu Biura Akcja Inkubacja. Konsultacje z kołami naukowymi organizowane były w ramach spotkania pod hasłem „Akcja Inkubacja w Uniwersytecie SWPS”, które odbyło się 24-25.03.2017r. W przypadku większego zainteresowania postaramy się zorganizować konsultacje ponownie.
Szczegółowy harmonogram projektu Akcja Inkubacja, w tym terminy etapu rozwijania pomysłów na innowacje społeczne, testowania innowacji społecznych i ich upowszechnienie znajduje się w umowie uczestnictwa w projekcie Akcja Inkubacja. Te terminy to:
 • Etap rozwijania pomysłów obejmuje okres od 1 marca do 30 kwietnia 2017 roku. (przygotowanie i opracowanie kompletnego pomysłu na innowację społeczną).
 • Etap oceny kompletnych pomysłów, ogłoszenie wyników oraz zawarcie umów o powierzenie grantu obejmie okres od 1 maja do 30 czerwca 2017 roku.
 • Etap testowania innowacji społecznych obejmuje okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku.
 • Etap upowszechniania obejmuje okres od 1 marca do lipca 2018 roku.
Wyniki złożonych kompletnych pomysłów, poprzedzone ich oceną, ogłoszone zostaną w czerwcu b.r.
Prosimy przedstawić kosztorys w punkcie IX formularza kompletnego pomysłu na innowacje tak szczegółowo jak to tylko możliwe tak aby asesorzy mogli dokonać jego oceny zgodnie z kryterium ADEKWATNOŚĆ KOSZTÓW I ICH KWALIFIKOWALNOŚĆ, w tym ocenić racjonalność wydatków. Poniżej podajemy przykłady:
Np. jeśli planowane jest zatrudnienie eksperta/trenera należy podać koszt wynagrodzenie za godzinę trenera którą poniesie Innowator pomnożoną przez liczbę wszystkich godzin. W przypadku konieczności zakupu jakiegoś oprogramowania/licencji należy podać cenę zakupu 1 sztuki pomnożonej przez ilość sztuk która zostanie zakupiona itp.
Procedury realizacji projektu Akcja Inkubacja/zapisy w formularzu kompletnego pomysłu na innowacje społeczną nie wymagają uzasadnienia przedstawianych kosztów, nie ma też nigdzie mowy o linkach referencyjnych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż Innowatorzy zobowiązani są do:
 • wykazania w kosztach realizacji i testowania innowacji społecznej kosztów tylko tych które są niezbędne do przetestowania swojej innowacji,
 • koszty powinny być spójne z działaniami opisanymi w punkcie VI.1.
 • nie mogą być zawyżone w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych.
 • W związku z powyższym ważne jest, aby Innowator szacował poszczególne pozycje budżetowe w oparciu o rozeznane ceny i stawki rynkowe.

  Gorąco zachęcamy Innowatorów do zapoznania się z kartą oceny merytorycznej kompletnego pomysłu – będzie to wielce pomocne w opracowaniu wysokiej jakości pomysłu na innowację społeczną.
Koszty są ‘jedne’ tzn. konieczne do zrealizowania i przetestowania innowacji społecznej. Co do zapytań ofertowych, formalnie nie ma takich wymogów, jednakże należy zwrócić uwagę iż racjonalność wydatków podlega ocenie, a zatem, jeśli Innowator nie zna cen usług/towarów etc. których koszty uwzględniane będą w kosztorysie ważne jest, aby rozeznał rynek co do występujących na nim stawek.
I tak i nie – już wyjaśniamy: zgodnie z kartą oceny merytorycznej kompletnego pomysłu asesorzy będę oceniać czy udział Partnera podczas testowanie Państwa innowacji społecznej jest faktycznie uzasadniony biorąc pod uwagę kompetencje, doświadczenia oraz zasoby Partnera i działania, w które będzie zaangażowany na etapie testowania innowacji, a także czy podział zadań jest klarowny. Może się zatem zdarzyć, iż asesor, po zapoznaniu się z treścią formularza nie będzie mógł przyznać 5 punktów tylko 0 (zero) punktu, gdyż np. udział Partnera nie jest uzasadniony. Z tego też względu prosimy o przemyślany opis Partnera/Partnerów w Państwa formularzu na kompletną innowację społeczną.
Nie. Kompletne pomysły na innowacje społeczną oceniane są niezależnie od wstępnych pomysłów. Oznacza to, iż asesorzy będą oceniać pomysły na innowacje społeczne ‘od nowa’. Prosimy zatem o analizę Państwa pomysłu podczas jego rozwijania także pod kątem innowacyjności zgodnie z kryterium innowacyjności, spójności zgodnie z kryterium spójności oraz czy nadal spełnione jest kryterium horyzontalne. Zachęcamy do sprawdzenia bazy projektów innowacyjnych realizowanych w ramach PO KL znajdującej się w bazie Krajowej instytucji wspomagającej pod adresem: http://www.kiwpokl.org.pl oraz upewnienia się, że Państwa pomysł (kompletny) wykracza poza standardowe operacje możliwe do sfinansowania z RPO i PO WER.

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.