Realizatorzy

ECORYS Polska

ECORYS Polska to działająca w Polsce od niemal dwudziestu lat firma konsultingowo-badawcza, która w twórczy sposób wykorzystuje doświadczenie i kreatywność kilkuset ekspertów zaangażowanych w projekty na całym świecie. Pracujemy zarówno dla organizacji sektora publicznego, w tym administracji wszystkich szczebli, jak i międzynarodowych korporacji oraz instytucji i podmiotów z sektora MŚP. Jesteśmy firmą opartą na wiedzy. Podstawą naszej struktury organizacyjnej są specjalistyczne zespoły, które, współpracując ze sobą, tworzą unikalną jakość i pozwalają na zaoferowanie klientom szerokiego wachlarza usług.

Doradzamy w przygotowywaniu instrumentów rozwoju regionów, miast i gmin, w tym przy wykorzystaniu środków przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. ECORYS Polska jest m.in. doradcą Ministerstwa Rozwoju w zakresie wprowadzania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych w Polsce czy w koordynacji polityki innowacyjności. Przy realizacji projektów rozwoju regionalnego, partnerstwa publiczno-prywatnego etc. współpracujemy także z innymi firmami z grupy, dostarczając zarówno eksperckiego know how, jak i podejmując się kierowania projektem.

Jako jeden z nielicznych oddziałów firmy macierzystej, prowadzimy doradztwo komunikacyjne na rzecz podmiotów trzech sektorów, projektując i realizując wiele kampanii informacyjnych, społecznych, a także promocyjno-reklamowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji innowacji. W latach 2012-2015 przeprowadziliśmy kilka projektów innowacyjnych, w ramach których wypracowano innowacyjne narzędzia w zakresie wsparcia edukacyjnego, zawodowego i społecznego dla osób młodych, na przykład:

 • PI Tworzenie architektury własnego środowiska pracy,
 • PI Nawigator zdobywców przyszłości,
 • PI Portal Koordynacja 3.0 – stabilny mechanizm powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy,
 • Identyfikacja rozwiązań integrujących działania Publicznych Służb Zatrudnienia, Niepublicznych Instytucji Rynku Pracy i Pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych,
 • Ewaluacja projektu innowacyjnego testującego „Kadry dojrzałe do zmiany”.

W ostatnich latach prowadziliśmy również projekty z obszaru edukacji i aktywizacji zawodowej czy przechodzenia z edukacji do aktywności zawodowej, na przykład:

 • PWP Tuning kariery – pokaż, że potrafisz!,
 • PWP Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii,
 • PWP Kompleksowo zawodowi.

Uniwersytet SWPS

Innowacyjność to jedno z najważniejszych wyzwań zarówno gospodarki, jak i nauki w naszym kraju. Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie – przede wszystkim w zakresie innowacji społecznych.

Naszą główną misją jest bycie łącznikiem pomiędzy światem nauki a naszym otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym. Ważnym celem Centrum jest obserwacja i badanie aktualnych trendów społecznych i technologicznych.

Centrum Innowacji, będące interdyscyplinarną jednostką Uniwersytetu SWPS, jest miejscem, gdzie przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i samorządowcy mają możliwość spotkać się z naukowcami i studentami, aby realizować wspólnie różnorodne projekty. Wiedza naukowa łączy się tu z praktycznym, skutecznym działaniem.

Nasz zespół składa się z osób reprezentujących różne doświadczenia praktyczne i perspektywy badawcze. Zapraszamy do współpracy wszystkich – zarówno partnerów z otoczenia zewnętrznego (biznesowych, instytucjonalnych, innowatorów), jak i wewnątrz naszego Uniwersytetu (naukowców, doktorantów i studentów). Od początku roku akademickiego 2016/2017 oferujemy atrakcyjne staże.

Wierzymy, że innowacyjność powstaje tam, gdzie jest współpraca i różnorodność. Realizujemy zarówno projekty we współpracy z biznesem (wdrażanie nowych technologii, komercjalizacja wiedzy, wsparcie w procesie inkubacji pomysłów), jak i projekty badawcze z partnerami instytucjonalnymi (testowanie innowacyjnych propozycji, badania wykorzystujące zaawansowane technologie, prace badawczo rozwojowe). Prowadzimy przy tym działalność doradczą (consulting, organizacja konferencji i wykładów, dydaktyka związana z innowacyjnością, współpraca zagraniczna) i współpracujemy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innowatorami (rewitalizacja społeczna, lokalne projekty kulturalne i społeczne, integracja Uniwersytetu SWPS z lokalną społecznością).

Wśród realizowanych przez nas obecnie lub niedawno zakończonych projektów innowacyjnych znajdują się między innymi:

 • „Kamionek Milowy” – działania w ramach projektu to trzy główne bloki aktywności wśród lokalnej społeczności – edukacja, redekoracja lokali przedsiębiorców oraz pomoc w zakresie promocji,
 • „Teva dzieciom” – gdzie, w interdyscyplinarnym zespole, opracowano wytyczne dla tworzenia specjalnych salek, które mają przyspieszać zdrowienie dzieci (redukować stres, lęk, uspokajać i wprowadzać pozytywne emocje),
 • „Meble, które bawią i rozwijają” (Smart Vox) – opracowanie innowacyjnej serii mebli, stymulujących rozwój kreatywności, ciekawości i uczenia się. Pozytywny wpływ mebli na rozwój dziecka został dowiedziony w badaniach eksperymentalnych, są one obecnie w komercyjnej sprzedaży.

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.